สัญญา

ข้อกำหนดการใช้งาน FoxNext Games ปรับปรุงล่าสุด: 1 สิงหาคม 2019

 

ยินดีต้อนรับสู่ FoxNext Games!  สัญญาข้อกำหนดการใช้งานนี้ ("สัญญา" นี้) กำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการอัปเดต การอัปเกรด และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในนั้น (แต่ละแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือรวมถึงการอัปเดต การอัปเกรด และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องหมายถึง "แอปฯ" และเรียกโดยรวมว่า "แอปฯ") นำเสนอโดย FoxNext Games LLC ("FoxNext" "เรา" หรือ "พวกเรา") ตลอดจนบริการส่งข้อความ เพลง วิดีโอ ผู้พัฒนา โทรศัพท์มือถือ และบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่นำเสนอเป็นครั้งคราวโดย FoxNext ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปฯ (เรียกโดยรวมว่า "FoxNext Services")  FoxNext ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ FoxNext Services มีแม่ข่ายอยู่ในสหรัฐอเมริกา  FoxNext เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการในสหรัฐอเมริกาของ Twenty-First Century Fox Inc.

FoxNext จัดหาแอปฯ และ FoxNext Services สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของคุณ (และของครัวเรือนของคุณ)  เมื่อใช้แอปฯ (ไม่ว่าคุณเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของแอปนั้น ๆ หรือไม่) หรือเข้าถึงและ/หรือใช้ FoxNext Services ถือว่าคุณยอมรับและเห็นชอบ (และเห็นชอบในนามของครัวเรือนของคุณ) ที่จะปฏิบัติตามสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext รวมทั้งยึดถือตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด ("กฎหมายที่บังคับใช้")  หากคุณไม่เห็นชอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext รวมถึงการยึดถือตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณจะไม่สามารถเข้าชมแอปฯ ใด ๆ และ/หรือเข้าถึงหรือใช้ FoxNext Services ใด ๆ

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่บังคับใช้ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือหากคุณมีอายุไม่ถึง คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ใช้แอปฯ ใด ๆ และ/หรือเข้าถึงหรือใช้ FoxNext Service ใด ๆ  เมื่อใช้แอปฯ ใด ๆ และ/หรือเข้าถึงหรือใช้ FoxNext Service ใด ๆ ถือว่าคุณยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่บังคับใช้ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือหากคุณมีอายุไม่ถึง คุณยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ทำสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext  หากคุณมีอายุไม่ถึงอายุตามกฎหมายที่จะทำสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext หรือไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ทำสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext คุณไม่สามารถใช้แอปฯ ใด ๆ และ/หรือเข้าถึง และ/หรือใช้ FoxNext Service ใด ๆ และ/หรือส่วนใด ๆ ของบริการนั้น

กรุณาอ่านสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากได้กำหนดสัญญาสำหรับการเข้าถึงและการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ของคุณ (และของครัวเรือนของคุณ)  FoxNext ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext ได้ทุกเมื่อตามดุลพินิจเด็ดขาดของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียว และตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ และการแก้ไขดังกล่าวแต่ละครั้งจะมีผลเมื่อประกาศ  ด้วยเหตุนี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปฯ ทั้งหมดที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันที่ปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ  การแก้ไขใจความทั้งหมดจะปรับใช้ในอนาคตเท่านั้น  การใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ต่อไปหลังการแก้ไขใด ๆ ของสัญญานี้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext (แล้วแต่กรณี) เป็นการยอมรับและความเห็นชอบของคุณที่จะปฏิบัติตามสัญญาฉบับแก้ไขและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext (แล้วแต่กรณี)  ดังนั้น การที่คุณตรวจสอบสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext เป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ  คุณสามารถตรวจว่าสัญญานี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อใด โดยดูคำอธิบาย "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบน  หากคุณไม่เห็นชอบที่จะปฏิบัติตามสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext รวมทั้งการยึดถือตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณต้องหยุดใช้แอปฯ และ FoxNext Services โดยทันที  โปรดทราบว่า FoxNext ไม่มีหน้าที่จัดเก็บสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext ฉบับก่อนหน้านี้ไว้ถาวร  ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์และบันทึกสำเนาสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext แต่ละฉบับไว้ทุกฉบับ

การเข้าถึงและการใช้ FoxNext Services ส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณอาจต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับ FoxNext Services ดังกล่าว นอกเหนือจากสัญญานี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FoxNext คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือเนื้อหา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)  ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวขัดแย้งกับสัญญานี้ จะบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมมากกว่าสัญญานี้

โปรดทราบว่า ส่วน "สัญญาอนุญาโตตุลาการ" ด้านล่าง ("สัญญาอนุญาโตตุลาการ") ประกอบด้วยบทบัญญัติที่กำหนดให้ (1) มีข้อยกเว้นที่มีขอบเขตจำกัด (รวมถึงที่กฎหมายสั่งห้าม ซึ่งอาจรวมถึงจังหวัดของควิเบก) ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและ FOXNEXT ภายใต้สัญญานี้ ให้ลงความเห็นชี้ขาดตามการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน และไม่ขึ้นศาล รวมทั้ง (2) คุณและ FOXNEXT ละเว้นสิทธิ์ในการยื่นหรือการเข้าร่วมการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว  กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อตรวจดูสัญญาอนุญาโตตุลาการ  เมื่อใช้แอปฯ และ/หรือ FOXNEXT SERVICE และยอมรับสัญญานี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ถือว่าคุณเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ  กรุณาอ่านอย่างถี่ถ้วน

การลงทะเบียนและความปลอดภัย

การมีส่วนร่วมในแอปฯ และ FoxNext Services เป็นความรับผิดชอบของคุณ (และของครัวเรือนของคุณ) ทั้งสิ้น  ตามเงื่อนไขการใช้คุณสมบัติบางส่วนของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services คุณอาจต้องลงทะเบียนในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services และ/หรือเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  ในการลงทะเบียน คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่บังคับใช้ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือหากคุณมีอายุไม่ถึง คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้แอปฯ และ FoxNext Services ของคุณเป็นความจริง และคุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน  การไม่ปฏิบัติเช่นนั้น จะถือเป็นการละเมิดสัญญานี้ ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกลบทันที  คุณไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็น (1) ชื่อบุคคลอื่นโดยเจตนาเพื่อปลอมเป็นบุคคลนั้น ๆ (2) ชื่อที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม (3) ชื่อที่บุคคลอื่นใช้อยู่แล้ว หรือ (4) ชื่อที่ไม่พึงปรารถนาหรือไม่เหมาะสมตามดุลพินิจของ FoxNext  FoxNext ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ ตามดุลพินิจของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียว ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการติดต่อของคุณ

คุณต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ และรับผิดชอบการใช้งานทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ  ดังนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะไม่บอกกล่าวรหัสผ่านของคุณกับผู้อื่น  คุณตกลงที่จะไม่ใช้บัญชี ชื่อผู้ใช้ อีเมล หรือรหัสผ่านของบุคคลอื่นใด และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม คุณตกลงที่จะไม่สร้างบัญชีโดยใช้วิธีอัตโนมัติหรือข้ออ้างที่เป็นเท็จ หรือใช้บัญชีของผู้ใช้ปลายทางอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับหรือคำสั่งห้าม  คุณไม่สามารถขาย ถ่ายโอน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงและ/หรือใช้บัญชีของคุณ  คุณตกลงที่จะแจ้งให้ FoxNext ทราบทันที หากคุณสงสัยว่ามีการใช้หรือเข้าถึงบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่รับอนุญาต  FoxNext ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ตามดุลพินิจของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียว  สิ่งสำคัญคือคุณต้องจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง รวมถึงที่คุณระบุคำตอบของคำถามความปลอดภัยสำหรับบัญชีของคุณ หากคุณลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน และไม่ได้ระบุคำตอบของคำถามความปลอดภัย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานบัญชี

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กรุณาอย่าใช้ชื่อจริงของคุณเป็นชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือชื่อในฟอรัม  หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ แก่สาธารณชน ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้แอปฯ คุณดำเนินการดังกล่าวโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวเอง

การเข้าถึง

ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม FoxNext สามารถแก้ไข ระงับ และ/หรือยกเลิกแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services (และ/หรือคุณสมบัติใด ๆ ในนั้น) เรียกเก็บ แก้ไข หรือละเว้นค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services (และ/หรือคุณสมบัติใด ๆ ในนั้น) หรือเสนอโอกาสให้ผู้ใช้ปลายทางจำนวนหนึ่งหรือทั้งหมดของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  นอกจากนี้ FoxNext อาจตั้งข้อจำกัดในคุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ หรือทุกส่วนของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบสิ่งใด ๆ  คุณรับทราบว่า บางครั้งแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services อาจเข้าถึงไม่ได้หรือใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามอย่างไม่มีข้อจำกัด รวมถึง (1) การทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ (2) กระบวนการซ่อมบำรุงหรือการซ่อมแซมเป็นระยะซึ่ง FoxNext อาจดำเนินการเป็นครั้งคราว หรือ (3) สาเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของ FoxNext หรือที่ FoxNext คาดการณ์ไม่ได้อย่างสมเหตุสมผล

การยกเลิก

สัญญานี้ยังคงบังคับใช้และมีผลอย่างเต็มที่ขณะที่คุณใช้แอปฯ และ FoxNext Services เว้นแต่ถูกยกเลิกโดย FoxNext ตามดุลพินิจของ FoxNext  คุณสามารถยกเลิกบัญชีได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีคำอธิบาย โดยส่งอีเมลไปที่ avatar.tou@fox.com  การลบแอปฯ จะไม่ยกเลิกบัญชี  FoxNext ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณและ/หรือการเข้าถึง FoxNext Services ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือคำอธิบาย และไม่ต้องรับผิดชอบการยกเลิกดังกล่าว  ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกระงับ FoxNext อาจขอให้คุณทำการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น โดยการตอบอีเมลหรือข้อความ ก่อนมีการเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง  แม้ว่าคุณหรือ FoxNext ได้ยกเลิกบัญชีหรือการเข้าถึง FoxNext Services ของคุณแล้ว สัญญานี้จะยังคงมีผลเกี่ยวกับการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ในอดีตและในอนาคตของคุณ  สิทธิ์ใด ๆ ที่มีต่อบัญชีของคุณจะสิ้นสุดเมื่อคุณเสียชีวิต

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

แอปฯ และ FoxNext Services ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี  FoxNext ไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีผ่านทางแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services

ค่าธรรมเนียม

คุณรับทราบว่า FoxNext สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับส่วนใด ๆ ของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  FoxNext จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในจำนวนของค่าธรรมเนียมดังกล่าว  การใช้แอปฯ ใด ๆ และ/หรือการเข้าถึงและ/หรือการใช้ FoxNext Services ต่อไปหลังจากการแจ้งให้ทราบดังกล่าว จะถือว่ายินยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แจ้ง  หากคุณไม่เห็นชอบกับค่าธรรมเนียมหรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ คุณสามารถยกเลิกสัญญาโดยส่งอีเมลไปที่ avatar.tou@fox.com  หาก FoxNext ระงับหรือยกเลิกบัญชีและ/หรือการเข้าถึง FoxNext Services ของคุณ เนื่องจากคุณได้ละเมิดสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณจะไม่มีสิทธิ์รับคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่ไม่ได้ใช้หรือการชำระเงินอื่น ๆ

การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์แอปฯ

ในการซื้อในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services อย่างน้อยคุณต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัย  หากคุณเป็นผู้เยาว์ คุณต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองส่งข้อมูลการชำระเงิน และยืนยันการทำธุรกรรมในนามของคุณ  ในการซื้อ หรือหากคุณได้รับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ผ่านหรือภายในแอปฯ ใด ๆ และ/หรือ FoxNext Service ("ผลิตภัณฑ์แอปฯ" แต่ละอย่าง) คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัตรเครดิต และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เรียกโดยรวมว่า "ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล") แก่หน่วยงานอิสระภายนอกที่ได้รับเลือก แต่ไม่ใช่ในเครือ FoxNext ("ผู้ดำเนินการ")  เมื่อผู้ดำเนินการรับผิดชอบในการรวบรวม ถ่ายทอด และ/หรือดำเนินการข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ และในบางกรณีดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ความรับผิดชอบด้านการชำระเงินทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์แอปฯ จะอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดการใช้งาน/บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ดำเนินการ  หากคุณดำเนินการซื้อภายในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ดำเนินการซื้อโดยใช้รูปแบบการชำระเงินที่ระบุกับผู้ดำเนินการ

FoxNext ไม่รับประกัน และตามขอบเขตสูงสุดที่ระบุโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แอปฯ ผ่านผู้ดำเนินการ  FoxNext จะไม่คืนเงิน ไม่รับประกันและไม่รับผิด ตามขอบเขตสูงสุดที่ระบุโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เกี่ยวกับการซื้อที่คุณดำเนินการภายในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  คุณเพียงผู้เดียวมีความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมใด ๆ ทั้งหมดที่ใช้ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งหมด  ดังนั้น คุณยอมรับว่า FoxNext ไม่มีหน้าที่ในการยอมรับคำร้องขอใด ๆ สำหรับการคืนเงิน อีกทั้งคุณรับทราบและยอมรับด้วยว่า FoxNext อาจระงับและ/หรือยกเลิกบัญชี และ/หรือการเข้าถึงและ/หรือการใช้ FoxNext Services หากคุณดำเนินการคำร้องขอใด ๆ ดังกล่าว  คุณต้องติดต่อผู้ดำเนินการพร้อมคำร้องขอการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ  ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ดำเนินการพบการละเมิดข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ FoxNext จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดการละเมิดใด ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทางใด

FoxNext จะไม่ทำการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่ทำผ่าน FoxNext Services  ดังนั้น คุณควรเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดของคุณ  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ หรือเชื่อว่าเกิดข้อผิดพลาด หรือมีการทำธุรกรรมหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ใช้ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องติดต่อผู้ดำเนินการ

การซื้อหรือการแลกผลิตภัณฑ์แอปฯ อาจมีภาษีการขายในสหรัฐอเมริกา การซื้อหรือการแลกผลิตภัณฑ์แอปฯ อาจมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ GST ในประเทศต่าง ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา การขายและการแลกทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอปฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงินเสมือน

คุณรับทราบว่าแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services อาจรวมถึงส่วนประกอบของเครดิต คะแนน หรือเงินสมมติ (เรียกโดยรวมว่า "เงินเสมือน")  เงินเสมือนสามารถซื้อในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services และอาจให้เป็นรางวัลกับผู้ใช้ปลายทางฟรีเกี่ยวกับข้อเสนอส่งเสริมการขายภายในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  นอกจากนี้ คุณอาจมีโอกาสได้รับบัตรเล่นเกมที่สามารถนำไปใช้แลกเงินเสมือน  เงินเสมือนสามารถใช้เฉพาะในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง และสิทธิ์แบบจำกัดบางอย่างในการใช้ รายการของเสมือนจริง (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) สำหรับใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  ไม่ว่าจะมีการใช้คำศัพท์เฉพาะทางใด ๆ ก็ตาม เงินเสมือนทำหน้าที่เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบจำกัดซึ่งมีผลใช้ภายใต้บังคับสัญญานี้เท่านั้น และไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินจาก FoxNext หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม  เงินเสมือนที่มอบโดย FoxNext มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบจำกัดเท่านั้นในการใช้เงินเสมือนดังกล่าวเกี่ยวกับรายการของเสมือน  คุณอาจได้รับอนุญาตให้บริจาค (กล่าวคือให้ฟรี) เงินเสมือนบางส่วนแก่ผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  อย่างไรก็ตาม เงินเสมือนและ/หรือรายการของเสมือนไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย บริจาค หรือถ่ายโอนเป็นอย่างอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินในโลกความเป็นจริง  นอกจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบจำกัด ส่วนบุคคล เพิกถอนได้ ถ่ายโอนไม่ได้ อนุญาตสิทธิ์ย่อยไม่ได้ ในการใช้เงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services คุณยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์การครอบครองในหรือต่อเงินเสมือนใด ๆ ดังกล่าว  เงินเสมือนแต่ละประเภทไม่เกี่ยวข้องกันและไม่สามารถแปลงเป็นเงินเสมือนอื่น  เงินเสมือนไม่สามารถถ่ายโอนระหว่างบัญชี รวมถึงบัญชีที่บุคคลเดียวกันเป็นเจ้าของ  หากคุณซื้อเงินเสมือนจากหรือใช้แพลตฟอร์มภายนอก (เช่น เครดิต Facebook) เกี่ยวกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการให้บริการจากภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการชำระเงิน และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งรับทราบว่า FoxNext ไม่ได้เป็นคู่สัญญาธุรกรรมใด ๆ ดังกล่าว  คุณรับทราบและยอมรับว่าเงินเสมือนและรายการของเสมือนไม่ใช่การยื่นประมูลตามกฎหมายและไม่มีมูลค่าในโลกความจริง รวมทั้งรับทราบและยอมรับว่า FOXNEXT หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดไม่มีข้อผูกพันในการแลกเปลี่ยนเงินเสมือนหรือรายการของเสมือนของคุณกับสิ่งที่มีมูลค่า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินจริง และหากบัญชีของคุณมีการยกเลิก ระงับ หรือแก้ไขเป็นอย่างอื่นโดยมีหรือไม่มีเหตุผลใดก็ตาม หรือสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง FOXNEXT SERVICES มีการระงับโดยมีหรือไม่มีเหตุผลใดก็ตาม เงินเสมือน รายการของเสมือน และบัญชีของคุณจะไม่มีมูลค่าในโลกความเป็นจริง

FoxNext ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์การเข้าถึงหรือใช้เงินเสมือนหรือรายการของเสมือน ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์แอปฯ" ข้างต้น และ/หรืออาจจำหน่ายเงินเสมือนหรือรายการของเสมือนโดยไม่เรียกเก็บเงิน ตามดุลพินิจของ FoxNext  เช่น FoxNext อาจให้เงินเสมือนจำนวนหนึ่งและ/หรือรายการของเสมือนจำนวนหนึ่งกับแต่ละบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย  เงินเสมือนและรายการของเสมือนจะไม่หมดอายุ และจะไม่มีค่าธรรมเนียมหากไม่ใช้งาน ยกเว้นเปิดเผยไว้เป็นกรณีพิเศษ ณ เวลาที่ซื้อFoxNext ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงเงินเสมือนของคุณในบัญชีของคุณเอง หากหลังการตรวจสอบ FoxNext พิจารณาว่าคุณใช้เงินเสมือนโดยสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนสัญญานี้

รายการของเสมือน

แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services อาจมีรายการของเสมือนหลากหลาย ("รายการของเสมือน") ซึ่งเป็นวัตถุดิจิทัล เช่น พลังงาน ตัวเอก สิ่งก่อสร้าง แหล่งรายการของ ฯลฯ ที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถได้รับและใช้ในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  โปรดทราบว่ารายการของเสมือนไม่ใช่ทรัพย์ และคุณไม่สามารถถือเป็นสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในรายการของเสมือน  เมื่อคุณซื้อหรือได้รับรายการของเสมือนใด ๆ ในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Service ทาง FoxNext จะมอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการใช้รายการของเสมือนในแอปฯ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์  FoxNext อาจขายรายการของเสมือนในแอปฯ และ/หรือผ่านทาง FoxNext Services  รายการของเสมือนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเสมือนตามดุลพินิจเด็ดขาดของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียว  โปรดทราบว่ารายการของเสมือนบางอย่างไม่มีจำหน่าย  รายการของเสมือนบางอย่างได้รับผ่านการเล่นเกมเท่านั้น (เช่น โดยการทำภารกิจสำเร็จ ใช้คะแนนบางส่วน หรือเงินในเกม ฯลฯ) หรือผ่านข้อเสนอส่งเสริมการขายบางรายการ  FoxNext ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ ระงับ และรื้อรายการของเสมือนในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services รวมถึงในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือความยากในการได้รับรายการของเสมือนได้ทุกเมื่อ ตามดุลพินิจเด็ดขาดของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียว  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อประสิทธิภาพ คุณสมบัติการใช้งาน และ/หรือลักษณะทั่วไปของรายการของเสมือน  ส่งผลให้ความปรารถนาในรายการของเสมือนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป  เมื่อซื้อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รายการของเสมือน ถือว่าคุณรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และยินยอมว่าจะไม่อ้างสิทธิ์ข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อ FoxNext ตามมูลค่าจริงหรือที่ล่วงรู้ หรือมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของรายการของเสมือน  รายการของเสมือนบางอย่างสามารถซื้อขายกับผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯ  อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ทำการขายหรือการถ่ายโอนรายการของเสมือน เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินในโลกความเป็นจริง  รายการของเสมือนที่ได้รับผ่านตลาดซื้อขายในเกมจะคืนไม่ได้ ไม่มีมูลค่าในโลกความเป็นจริง รวมถึงไม่สามารถแลกและ/หรือชำระคืนเป็นเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงินจาก FoxNext

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้านเนื้อหาแบบจำกัด

แอปฯ และ FoxNext Services ประกอบด้วยข้อมูล ข้อความ ไฟล์ รูปภาพ วิดีโอ เสียง ผลงานดนตรี ผลงานประพันธ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า โลโก้ การออกแบบ และใจความหรือเนื้อหาอื่น ๆ (เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหา") ซึ่ง FoxNext เป็นเจ้าของ ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้มอบหมาย ("เนื้อหาของ FoxNext") รวมถึงเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ  เนื้อหาที่มีอยู่ในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ รวมทั้งระหว่างคุณกับ FoxNext ทาง FoxNext ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้มอบหมายเป็นเจ้าของและสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของ FoxNext  ในที่นี้ FoxNext อนุญาตให้คุณใช้สิทธิ์แบบจำกัด ส่วนบุคคล เพิกถอนได้ อนุญาตสิทธิ์ย่อยไม่ได้ ถ่ายโอนไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ขาดในการเข้าถึงและแสดง หรือดำเนินการเนื้อหาของ FoxNext (ยกเว้นรหัสซอฟต์แวร์ใด ๆ) เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการใช้งานแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ของคุณ ซึ่ง FoxNext มีเจตนาที่จะใช้เนื้อหาของ FoxNext ดังกล่าว  คุณไม่สามารถคัดลอก ดาวน์โหลด สตรีม เก็บภาพ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ จัดเก็บ อัปโหลด แก้ไข แปล เผยแพร่ ออกอากาศ ส่ง ส่งซ้ำ แจกจ่าย ดำเนินการ แสดง ขาย ร่างหรือลิงก์ที่กำหนดเป็นพิเศษ ทำให้มีอยู่ หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้  คุณไม่สามารถใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายบริการของ FoxNext ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง

ห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้สร้างผลงานหรือใจความ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบตัวอักษร ไอคอน ปุ่มลิงก์ ภาพพื้นหลัง ธีมเดสก์ท็อป ไปรษณียบัตรออนไลน์ การตัดต่อ การผสมและวิดีโอที่คล้ายกัน บัตรอวยพร รวมทั้งสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาต) ที่ได้มาจากหรืออิงจากเนื้อหาของ FoxNext ยกเว้นตามที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยการอนุญาตที่จำกัดซึ่งระบุไว้ข้างต้น  ข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าผลงานหรือใจความดังกล่าวจะนำไปขาย เจรจาต่อรอง หรือมอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม  นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้โดยตรงหรือผ่านการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต บริการทางเว็บไซต์ หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่สามารถลบ เปลี่ยนแปลง หลบเลี่ยง หลีกเลี่ยง ปิดบัง ก้าวก่าย หรือหลีกหลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศการครอบครอง คำอธิบาย สัญลักษณ์ หรือฉลากอื่น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ทำเครื่องหมายไว้ในเนื้อหาที่มีอยู่ในแอปฯ FoxNext Services หรือกลไกการบริหารสิทธิ์ทางดิจิทัล อุปกรณ์ หรือการคุ้มครองเนื้อหาอื่น ๆ การควบคุมการคัดลอก หรือมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีอยู่ในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services รวมทั้งกลไกการกรองทางภูมิศาสตร์  ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ และยกเว้นตามความจำเป็นเพื่ออ้างอิงถึง FoxNext ผลิตภัณฑ์และบริการของ FoxNext ด้านความสามารถในการบรรยายเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากการใช้เนื้อหาของ FoxNext ในลักษณะใดก็ตาม

ห้าม "เลียนแบบ" เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ในเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก FoxNext  คุณไม่สามารถใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือตามที่สัญญาห้ามไว้  คุณไม่สามารถใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ในลักษณะใดที่อาจทำให้เสียหาย ปิดใช้งาน ใช้งานหนักเกินไป หรือทำให้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ขัดข้อง หรือรบกวนการใช้งานและความพอใจเกี่ยวกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ของบุคคลอื่น  คุณห้ามพยายามเข้าถึงแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการเจาะข้อมูล การเจาะรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด ๆ  FoxNext ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือส่วนใด ๆ ของคุณได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือประกาศล่วงหน้า  สิทธิ์ทั้งหมดที่คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ สงวนไว้สำหรับ FoxNext และผู้ออกใบอนุญาตของ FoxNext

ข้อจำกัดในการใช้งานของ FoxNext Services

คุณเข้าใจว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์ อัปโหลด ส่ง อีเมล หรือทำให้มีอยู่ในแอปฯ หรือใช้อยู่ ผ่านหรือเกี่ยวกับ FoxNext Services (เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหาผู้ใช้")  นอกจากนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่มีความคาดหวังใด ๆ ด้านความเป็นส่วนตัวใน หรือการรักษาความลับด้านเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ  ดังนั้น กรุณาเลือกเนื้อหาผู้ใช้งานอย่างรอบคอบ

คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งเป็นผลจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้  คุณตกลงที่จะไม่ (และไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในการ) ใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services เพื่อ

 • โพสต์ เชื่อมโยง อัปโหลด หรือถ่ายทอด หรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ล่วงละเมิด หยาบคาย ลามก เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง อนาจารหรือรวมถึงภาพเปลือย ที่ไม่พึงปรารถนา รุนแรงเกินไป ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น การเผยแพร่ สัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ละเมิด เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาท กล่าวร้าย แสดงความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติ
 • โพสต์ เชื่อมโยง หรือถ่ายทอดสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์การครอบครองอื่น ๆ
 • ข่มขู่หรือทำร้ายผู้อื่น
 • เอาเปรียบหรือทำให้ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตกอยู่ในอันตราย
 • ขัดขวางหรือรบกวน FoxNext Services หรือขั้นตอนการเล่นเกมหรือการสนทนาในแอปฯ ตามปกติ ใช้ภาษาที่เหยียดหยามหรือ "ตะคอก" มากเกินไป สแปมผู้ใช้ปลายทางรายอื่น หรือใช้วิธีการใด ๆ ที่เป็นอันตรายเพื่อรบกวนผู้ใช้ปลายทางรายอื่นหรือพนักงานของ FoxNext
 • มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกงหรือพยายามฉ้อโกง หลอกลวงหรือโกงผู้อื่นจากรายการของใด ๆ ที่ได้รับผ่านการเล่นเกมที่ได้รับอนุญาต
 • ใช้หรือหาประโยชน์จากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือข้อด้อยในการออกแบบเพื่อได้รับการเข้าถึง FoxNext Services โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมเหนือผู้เล่นอื่น ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • ใช้หลายบัญชี การกระทำด้วยตนเอง ใช้บอต เขียนสคริปต์ หรือกระบวนการอื่น ๆ เพื่อสะสมหรือ "สร้าง" รายการของเสมือน
 • ปลอมตัวหรือพยายามปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือปลอมตัวหรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับ FoxNext บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ ผู้ออกใบอนุญาต และ/หรือบุคคลอื่น บริษัท และ/หรือกลุ่ม
 • สร้างตัวตนผู้ส่งหรือที่มาของข้อความที่เป็นเท็จ ปลอมแปลงหัวเรื่อง หรือเปลี่ยนตัวระบุอื่น ๆ เพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านทาง FoxNext Services
 • แนะนำหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไวรัส บอต เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์หรือโปรแกรมซึ่งขัดการใช้งาน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร หรืออนุญาตการใช้งานหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตของคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • พยายามถอดรหัส แปลกลับ รื้อ หรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยแอปฯ และ/หรือบริการ FoxNext Services ใด ๆ
 • เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ทำลาย ปิดใช้งาน ขัดขวาง ทำให้บกพร่อง สร้างภาระที่เลยเถิดต่อ หรือรับการเข้าถึง FoxNext Services ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของ FoxNext เครือข่าย หรือบัญชีต่าง ๆ
 • ปิดบัง ลบ ปิดใช้งาน บล็อก ปิดบังโฆษณาหรือส่วนอื่น ๆ ของ FoxNext Services
 • ลบหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่จัดทำโดยหรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services
 • ใช้เทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติใด ๆ เช่น สคริปต์ สไปเดอร์ ผู้อ่านออฟไลน์ หรือบอตเพื่อรวบรวมหรือเผยแพร่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน อีเมล หรือข้อมูลอื่นจากแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services
 • ส่งหรือเป็นต้นเหตุในการส่ง (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ข้อความที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ทุกประเภทผ่าน FoxNext Services รวมถึง "จดหมายขยะ" "สแปม" และ "จดหมายลูกโซ่" หากคุณทำเช่นนั้น คุณรับทราบว่าคุณจะก่อความเสียหายอย่างยิ่งต่อ FoxNext แต่การวัดปริมาณของความเสียหายนั้นอาจเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง  ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย เพื่อเป็นการประมาณที่สมเหตุสมผลสำหรับความเสียหายดังกล่าว คุณตกลงจ่าย FoxNext 50 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับแต่ละผู้รับจริง หรือแต่ละผู้รับที่คุณตั้งใจส่งการสื่อสารดังกล่าวถึง
 • เรียกร้อง รวบรวม หรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ สำหรับการใช้ในทางพาณิชย์หรือสำหรับจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 • ประกาศ อัปโหลด หรือถ่ายทอดรูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณาหรือการเรียกร้องเพื่อธุรกิจ การขาย การแข่งขัน การชิงโชค การสร้าง การนำไปสร้างใหม่ หรือการเผยแพร่หรือโฆษณาส่วนใด ๆ ของ FoxNext Content หรือการสร้างธุรกิจโดยการใช้ FoxNext Content) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FoxNext ล่วงหน้า
 • ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีอื่น ๆ เพื่อเข้าถึง บันทึก เฟรม ขูด หรือเชื่อมไปยังแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ (รวมถึงเนื้อหา) ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยสัญญานี้ (รวมถึงโดยการลบ ปิด เลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงกลไกป้องกันเนื้อหาหรือควบคุมการเข้าถึงใด ๆ ที่มีไว้เพื่อปกป้องการดาวน์โหลด การสตรีม การจับภาพ การเชื่อมโยง การทำกรอบ การนำไปผลิตใหม่ การเข้าถึง หรือการเผยแพร่ FoxNext Content โดยไม่ได้รับอนุญาต)
 • เข้าถึงแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services (รวมถึงเนื้อหา) ผ่านวิธีการอัตโนมัติใด ๆ รวมถึง "หุ่นยนต์" หรือ "สไปเดอร์" หรือ "ผู้อ่านออฟไลน์" (นอกเหนือจากการค้นหาที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลในโปรแกรมค้นหาที่สาธารณชนเข้าถึงได้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว และเท่าที่จำเป็นเท่านั้นสำหรับการสร้างดัชนีการค้นหาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ไม่ใช่แคชหรือหน่วยเก็บถาวรของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services และไม่รวมโปรแกรมค้นหาหรือดัชนีเหล่านั้นที่จัด ส่งเสริม หรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ละเมิดหรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นหลัก)
 • พยายามหลีกเลี่ยง ปิดใช้งาน หรือขัดขวางคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือคุณสมบัติที่ป้องกัน หรือจำกัดการใช้ หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือเนื้อหาในที่นี้
 • ใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services เพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมบริการของบุคคลภายนอกโดยเฉพาะบริการที่แข่งขันกัน
 • ทำสิ่งใดก็ตามที่อาจเกี่ยวข้องกับหรือส่งผลเสียต่อ FoxNext
 • ใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายใด ๆ และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
 • พยายาม อำนวยความสะดวก ชักชวน ช่วยเหลือและยุยง หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นทำสิ่งใด ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น

FoxNext สงวนสิทธิ์ แต่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือหน้าที่ใด ๆ ในการลบเนื้อหาผู้ใช้งานที่ละเมิดสัญญานี้ ตามการตัดสินใจของ FoxNext หรือเนื่องด้วยเหตุผลอื่นใด ตามดุลพินิจของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ  คุณรับทราบว่า FoxNext สงวนสิทธิ์ในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมตามดุลพินิจของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียวกับผู้ที่ละเมิดสัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ปลายทางและ/หรือการรายงานเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว การดำเนินการ หรือกิจกรรมต่อหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมาย

คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า FoxNext อาจเข้าถึง รักษา หรือเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ไว้กับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services รวมถึงเนื้อหาผู้ใช้และข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีของคุณ รวมถึงเมื่อ FoxNext เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการเข้าถึง การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ (1) คุ้มครอง บังคับใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ FoxNext หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ (เรียกโดยรวมว่า "FoxNext Affiliates") หรือพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้าง (รวมถึงการบังคับใช้สัญญานี้หรือสัญญาอื่น ๆ ของเรา) (2) คุ้มครองความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือสมาชิกสาธารณะรวมถึงในสถานการณ์เร่งด่วน (3) ป้องกันการฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง (4) ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (5) ตอบสนองต่อความประสงค์จากหน่วยงานราชการและภาครัฐ  หาก FoxNext ขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำการขาย หรือโอนสินทรัพย์ หรือเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ หรือโอนธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน FoxNext อาจมอบหมายสัญญานี้กับคุณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดในการใช้เนื้อหาผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ของคุณ  สิทธิ์ตามกฎหมายและตามสัญญาของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการมอบหมายดังกล่าว  

FoxNext สงวนสิทธิ์ในการจำกัดพื้นที่จัดเก็บสำหรับเนื้อหาผู้ใช้งาน  คุณยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดในการสำรองข้อมูลสำเนาเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ และ FoxNext ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญหายของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเนื่องด้วยเนื้อหาถูกลบโดย FoxNext หรือด้วยเหตุผลอื่นใด

คุณเข้าใจและตกลงว่าเมื่อคุณใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services การใช้นี้สามารถและอาจเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจหาการโกง หรือโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและเป็นอันตราย  ในบริบทนี้ เราอาจเข้าถึง รวบรวม ตรวจสอบ และ/หรือจัดเก็บภาพหน้าจอในการเล่นเกมจากระยะไกล ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของฮาร์ดแวร์ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ลายเซ็น โปรไฟล์ หรือชื่อ โปรแกรม ไฟล์ หรือกระบวนการที่รู้จักของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอันตราย ซึ่งช่วยให้สามารถหรืออำนวยความสะดวกในการโกง ผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม หรือการเจาะข้อมูลของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  หากตรวจพบโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอันตราย แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ยังสามารถสื่อสารกับ FoxNext ถึงบัญชีของผู้ใช้ปลายทางและระบุข้อมูลด้วย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอันตรายซึ่งใช้งานอยู่

เนื้อหาผู้ใช้ในฟอรัมหรือกระดานข้อความ

แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services บางอย่างอาจเสนอความสามารถแก่ผู้ใช้ปลายทางในการโพสต์ข้อความบนกระดานข้อความและฟอรัม (เรียกโดยรวมว่า "ฟอรัม") ซึ่งอาจเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป สมาชิกทั้งหมดของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือเลือกกลุ่มสมาชิกไปยังกลุ่มฟอรัมที่เฉพาะเจาะจง  คุณรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ประกาศในฟอรัมเป็นเนื้อหาผู้ใช้ และในการประกาศลงในฟอรัม คุณตกลงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับด้านเนื้อหาผู้ใช้ซึ่งกล่าวไว้ข้างต้น และกฎเกณฑ์อื่นใดที่บังคับใช้กับฟอรัมดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง  FoxNext สงวนสิทธิ์ แต่ปฏิเสธหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ในการป้องกันไม่ให้คุณประกาศเนื้อหาผู้ใช้ลงในฟอรัมใด ๆ และในการจำกัดหรือลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจากฟอรัมหนึ่งใด หรือปฏิเสธที่จะรวมเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในฟอรัมหนึ่งใดด้วยเหตุใดก็ตาม ในเวลาใดก็ตาม ตามดุลพินิจของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ

คุณรับทราบว่าข้อความที่โพสต์ในฟอรัมดังกล่าวเป็นสาธารณะ และ FoxNext ไม่สามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยผ่านฟอรัม คุณทำการเปิดเผยดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเองโดยไม่คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว  FoxNext ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ประกาศลงในฟอรัม และจะไม่รับผิดชอบการตัดสินใจใด ๆ ที่ทำเนื่องด้วยข้อมูลดังกล่าว

กรรมสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

FoxNext ไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณโพสต์ อัปโหลด ส่งอีเมล ส่ง หรือทำให้มีอยู่ (เรียกโดยรวมว่า "ส่ง") ใน ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ยกเว้นที่เกี่ยวกับการส่งที่ไม่พึงประสงค์ของคุณตามที่ระบุไว้ใน "การส่งที่ไม่พึงประสงค์" ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวต้องไม่รวมเนื้อหาของ FoxNext หรือเนื้อหาที่บริษัทในเครือของ FoxNext เป็นเจ้าของ  โดยการโพสต์หรือการส่งเนื้อหาผู้ใช้ใน ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services คุณยินยอมให้ FoxNext และ FoxNext Affiliates ผู้ได้รับอนุญาต ผู้รับมอบ และผู้ใช้ปลายทางที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง เพิกถอนไม่ได้ ไม่พิเศษเฉพาะ ชำระเต็มจำนวนและไม่มีค่าลิขสิทธิ์ โอนสิทธิ์ย่อยได้อย่างอิสระ ถ่ายโอนได้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) (รวมถึงการสละสิทธิ์ทางศีลธรรมใด ๆ ที่คุณอาจมี) และการอนุญาตให้ใช้ เปลี่ยนแปลง ตัดตอน ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างผลงานและการรวบรวมที่มาจากเนื้อหา ปฏิบัติในที่สาธารณะ แสดงต่อสาธารณชน ผลิตซ้ำ โอนสิทธิ์ย่อย รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว รวมถึงชื่อ เสียง ความคล้ายคลึง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพถ่ายและตัวตนจำลอง) และข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวบุคคลตามขอบเขตที่ข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในเนื้อหาผู้ใช้ทุกเวลาในทุกรูปแบบ และใน ผ่านรูปแบบสื่อที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นหลังจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งเสริมการขาย การตลาด การค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือเชิงพาณิชย์  นอกจากนี้ FoxNext ยังมีอิสระในการใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคที่มีอยู่ในเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต การตลาด และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์ รวมถึงแอปฯ และ FoxNext Services  ในการใช้งานเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว FoxNext ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งหรืออ้างอิงใด ๆ ถึงคุณ และการใช้งานดังกล่าวจะทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตจาก หรือชำระเงินให้กับคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด  คุณได้ทำการอนุญาตทั้งหมดในการดำเนินการเอกสารใด ๆ หรือกระทำสิ่งใด ๆ ที่ FoxNext ถือว่าเหมาะสมเพื่อการยืนยันสิทธิ์ที่คุณยินยอมให้กับ FoxNext ณ ที่นี้

คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่าต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการใช้แอปฯ และ FoxNext Services (1) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งใน ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือมีสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ และ (2) การส่งเนื้อหาผู้ใช้โดยคุณใน ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services รวมทั้งบริการของบุคคลภายนอก (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว [สิทธิ์] การเผยแพร่ ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา และ/หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ  คุณตกลงที่จะชำระค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม และเงินอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งค้างชำระบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลในการใช้ตามบทสัญญานี้เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งใน หรือผ่านแอปฯ FoxNext Services และ/หรือบริการของบุคคลภายนอก

หากคุณลบเนื้อหาผู้ใช้จากแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services สิทธิ์ของ FoxNext ในเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวจะสิ้นสุดหลังจากระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่จำเป็นเพื่อให้การลบมีผลโดยสมบูรณ์  อย่างไรก็ตาม เนื้อหาผู้ใช้อาจเก็บรักษาไว้ในสำเนาสำรองข้อมูลของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ของ FoxNext ซึ่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  การลบบัญชีจะไม่ลบประวัติการสนทนา  นอกเหนือจากนี้ ตามขอบเขตที่ FoxNext ได้ใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณก่อนที่คุณทำการลบเนื้อหา FoxNext จะยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะทำการใช้ที่ทำไปแล้วแม้ว่าหลังจากที่คุณลบเนื้อหาผู้ใช้แล้วก็ตาม  คุณรับทราบว่า (1) การลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณออกจากแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services จะไม่มีผล และ FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อการลบเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวโดยบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ระบุไว้หรือมีการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวก่อนที่คุณลบออกจากแอปฯ และ FoxNext Services และ (2) การยกเลิกบัญชีหรือการใช้แอปฯ และ FoxNext Services ของคุณจะไม่ส่งผลให้มีการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในทันทีหรือโดยอัตโนมัติตามสัญญานี้

การลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

FoxNext เคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องการให้ผู้ใช้ปลายทางของเราทำเช่นเดียวกัน  FoxNext มีนโยบายซึ่งอนุญาตให้ทำการยกเลิก ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ผู้สมัครหรือผู้มีบัญชีของ FoxNext Services ซึ่งทำการละเมิดลิขสิทธิ์  FoxNext ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิดการเข้าถึงในการถ่ายโอนเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใน FoxNext Services ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือเชื่อมโยงกับ FoxNext Service ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณต้องส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการละเมิดที่กล่าวอ้างให้กับตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่กำหนดไว้ของ FoxNext (ระบุไว้ด้านล่าง) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลระบุผลงานลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากหนังสือแจ้งหนึ่งฉบับครอบคลุมถึงผลงานลิขสิทธิ์หลายชิ้น กรุณาระบุรายชื่อผลงานดังกล่าว (ข) ข้อมูลระบุเนื้อหาและข้อมูลการละเมิดที่กล่าวอ้าง ซึ่งเพียงพอต่อการค้นหาเนื้อหาใน FoxNext Service ที่เฉพาะเจาะจง (เช่น URL ของเนื้อหาการละเมิดที่กล่าวอ้าง) (ค) ข้อมูลที่เพียงพอต่อการติดต่อคุณ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ง) ถ้อยความที่คุณระบุว่าคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้ที่ตกเป็นข้อพิพาทอยู่นี้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ (จ) ถ้อยความที่คุณระบุว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณถูกต้อง ถ้อยความของคุณที่กล่าวภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ว่าคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดหรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามเจ้าของ และ (ฉ) ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ  ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ FoxNext สำหรับการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถติดต่อที่

ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์
อีเมล:                 foxnextgames.tou@fox.com
หัวเรื่อง:   ประกาศ DMCA
ที่อยู่: 12121 Bluff Creek Drive, Suite 400
 Playa Vista,  CA  90094       
                        Phone: +1 (310) 369-2005

หากคุณโพสต์เนื้อหาลงใน FoxNext Service ใด ๆ ที่มีการลบออกเนื่องจากการแจ้งลบเนื้อหาของ DMCA โดยเจ้าของลิขสิทธิ์

หากคุณโพสต์เนื้อหาลงใน FoxNext Service ใด ๆ ที่ FoxNext ลบออกเนื่องจากการแจ้งการละเมิดที่กล่าวอ้างจากเจ้าของลิขสิทธิ์ FoxNext จะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมทันทีเพื่อแจ้งคุณว่าเนื้อหาถูกลบออกหรือปิดใช้งาน  การแจ้งนี้อาจเป็นการประกาศทั่วไปเกี่ยวกับ FoxNext Services หรือเป็นการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงที่อยู่ดังกล่าวที่คุณให้ไว้กับ FoxNext (ถ้ามี)  คุณอาจยื่นการแจ้งเตือนโต้แย้งเพื่อตอบสนองต่อการแจ้งดังกล่าว โดยการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงสาระสำคัญทั้งหมดดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลระบุเนื้อหาลบหรือมีการปิดใช้งานการเข้าถึงและตำแหน่งใน FoxNext Services ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเนื้อหาปรากฏก่อนถูกลบหรือมีการปิดใช้งานการเข้าถึง (2) ถ้อยความของคุณ ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ว่าคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเนื้อหาถูกลบหรือปิดใช้งาน อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุเนื้อหาที่ถูกลบหรือปิดการใช้งานไม่ถูกต้อง (3) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และถ้อยความระบุว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลชั้นต้นสำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่ของคุณตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่ภายนอกสหรัฐฯ สำหรับเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งอาจพบ FoxNext และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากบุคคลที่แจ้งให้ลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และ (4) ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

โปรดทราบว่า ภายใต้ 17 U.S.C. §512(f) บุคคลใดเจตนาแถลงข้อความเป็นเท็จในการแจ้งเตือนการละเมิดสิทธิ์หรือการแจ้งเตือนโต้แย้งใด ๆ อาจต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ตามกฎหมาย

การเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ของผู้ใช้อื่นให้กับคุณ

คุณเข้าใจว่า FoxNext ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาผู้ใช้ที่ประกาศโดยผู้ใช้ปลายทางผ่าน FoxNext Services และดังนั้น คุณเข้าใจว่าอาจมีการเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ถูกต้อง หรือไม่น่าพอใจในทางอื่นกับคุณ  FoxNext ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาประเภทนี้  หากคุณรับรู้ถึงการใช้ FoxNext Services ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการละเมิด "ข้อจำกัดในการใช้งาน FoxNext Services" กรุณารายงานไปยัง FoxNext ที่ avatar.tou@fox.com ทันที  FoxNext ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ในการเฝ้าตรวจ FoxNext Services สำหรับเนื้อหาหรือการปฏิบัติของผู้ใช้ปลายทางที่ไม่เหมาะสม  หากในเวลาใดก็ตาม FoxNext เลือกที่จะเฝ้าตรวจ FoxNext Services ตามดุลพินิจของ FoxNext แต่เพียงผู้เดียว ถึงอย่างไรก็ตาม FoxNext ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาอื่น ๆ นอกจาก FoxNext Content ไม่มีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติของผู้ใช้ปลายทางใด ๆ ทั้งสิ้น

ลิงก์และบริการของบุคคลภายนอก

แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services อาจให้บริการหรือบุคคลภายนอกอาจให้บริการ เชื่อมโยงไปยัง หรือป้อนข้อมูลจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน การโฆษณา ทรัพยากร หรือบริการอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอก ("บริการของบุคคลภายนอก")  ยกเว้นที่เราระบุไว้เป็นประการอื่นอย่างชัดแจ้งในแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services เราไม่ได้เป็นพันธมิตรหรือเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือเชื่อมโยงจากแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ  เมื่อคุณติดต่อกับผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ถือว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ไม่ใช่กับ FoxNext  หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของบุคคลภายนอกและแบ่งปันข้อมูลกับบริการนั้น ผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกนั้นอาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว  FoxNext ส่งเสริมให้คุณไม่มอบข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนกับหรือผ่านบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ นอกเหนือจากคุณรู้จักและรู้สึกสบายใจกับบุคคลนั้น ๆ  นอกเหนือจากนี้ ผู้จัดหาบริการของบุคคลภายนอกอาจใช้บริการของบุคคลอื่นในการให้บริการแอปฯ หรือบริการบางส่วนแก่คุณ เช่น บริการด้านเทคโนโลยี การพัฒนา หรือการชำระเงินต่าง ๆ  FoxNext ปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับบริการของบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าว)  การรวมบริการของบุคคลภายนอกหรือลิงก์ใด ๆ ไปยังบริการดังกล่าว ไว้ใน FoxNext Services ไม่ถือเป็นการอนุมัติหรือการสนับสนุนบริการของบุคคลภายนอก  FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ นอกเหนือจากแอปฯ และ FoxNext Services แม้ว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะมีลิงก์ไปยังแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services และแม้ว่าจะดำเนินการโดยพันธมิตรของ FoxNext พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทอื่นที่เชื่อมต่อกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ  เมื่อใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่า FoxNext จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณสำหรับเนื้อหาหรือสื่ออื่นใดที่จัดขึ้นและให้บริการจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ นอกเหนือจากแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์และทรัพยากรของบุคคลภายนอกของคุณ รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล ไฟล์ข้อมูล การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสื่ออื่น ๆ ในหรือที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์และทรัพยากรเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่บังคับใช้กับเว็บไซต์และทรัพยากรดังกล่าว

ความขัดแย้งระหว่างสมาชิก

คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการติดต่อของคุณกับผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ผู้ให้บริการของบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใดที่คุณติดต่อ ติดต่อผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ  FoxNext สงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัว

การใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เช่นกัน ซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้จากการอ้างอิงนี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงจังหวัดของควิเบก อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิด หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การยกเว้นหรือข้อจำกัดด้านล่างบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่บังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services นั้นให้บริการ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" และ FoxNext ไม่รับประกันหรือรับรองผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงจากการใช้งานแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services และ/หรือความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของ FoxNext Services  ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ FoxNext ขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยในด้านการค้าขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิ์ และการรับประกันโดยนัยสำหรับแนวทางการปฏิบัติงานหรือแนวทางการจัดการ  FoxNext ไม่รับประกันว่าการใช้งานแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะ ตรงตามระยะเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องดังกล่าวกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services จะได้รับการแก้ไข รวมทั้ง FoxNext Services หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้บริการจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านบริการหรือผ่านการเชื่อมต่อกับ FoxNext Services หรือบริการของบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผ่านเนื้อหาผู้ใช้หรือโฆษณาของบุคคลภายนอก) จะถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงตามระยะเวลา หรือสมบูรณ์ โดยไม่มีการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบข้างต้น  ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียข้อมูล ความเสียหายของทรัพย์สิน การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนบุคคล) จากการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคในการเชื่อมต่อกับการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services การเข้าร่วมกิจกรรมของ FoxNext การดาวน์โหลดหรือการได้รับสื่อใด ๆ จากการเชื่อมต่อแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ โฆษณาของบุคคลภายนอก หรือบริการของบุคคลภายนอกที่ส่งผ่านทางออนไลน์หรือผ่านการเชื่อมต่อกับแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือการดำเนินการของผู้ใช้ปลายทางใด ๆ ของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์  การใช้เนื้อหาผู้ใช้ โฆษณาของบุคคลภายนอก บริการของบุคคลภายนอก และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอกใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเพียงผู้เดียวและโดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานแอปฯ และ FoxNext Services ของคุณ รวมทั้งข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือรับจากการเชื่อมต่อนั้นอาจไม่ปลอดภัย และอาจถูกแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ คุณยอมรับความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษา ซ่อม หรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ หรือการกู้คืน หรือการจัดโครงสร้างใหม่ของข้อมูลที่สูญหายซึ่งมีการกำหนดโดยการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ของคุณ

ข้อจำกัดการรับผิด

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงจังหวัดของควิเบก ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดหรือความเสียหายบางประการ  หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อจำกัดด้านล่างบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่บังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ FoxNext และผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหาและผู้ให้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับมอบหมายของบริษัทและผู้มีส่วนร่วมดังกล่าว ("บริษัท FoxNext") จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับความเสียหายใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เชิงลงโทษ โดยบังเอิญ เป็นพิเศษหรือเกี่ยวกับการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไรอันเนื่องมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  ไม่มีส่วนใดของบริษัท FoxNext ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อการส่งผ่าน หรือข้อมูล หรือสื่อใด ๆ หรือข้อมูลที่ส่งหรือรับ หรือข้อมูลที่ไม่ได้ส่งหรือรับ  นิติบุคคลใด ๆ ของ FoxNext ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือการดำเนินการของฝ่ายอื่นใดที่คุกคาม หมิ่นประมาท อนาจาร ไม่พึงปรารถนาหรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่น  ในการปฏิบัติหรือการดำเนินการใด ๆ กับบริษัท FoxNext ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการใช้งาน หรือความสามารถในการใช้บริการใด ๆ ของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ไม่ว่าในทางสัญญา การละเมิด การรับประกันหรือสิ่งอื่นใด ความเสียหายที่คุณอาจได้รับนั้นจะจำกัดอยู่ที่ 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ  คุณสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องตามมูลความแห่งคดีใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อนิติบุคคลใด ๆ ของ FoxNext ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการเข้าถึงแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ หนึ่งปีหลังจากการเรียกร้องหรือมูลความแห่งคดีเกิดขึ้น

รัฐหรือเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการละเว้นตามกฎหมายหรือการรับประกันโดยนัย หรือข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับประเภทความเสียหายบางประการ ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ข้อจำกัดและการยกเว้นที่มีผลบังคับใช้ในส่วนนี้อาจไม่มีผลกับคุณ ในภายหลัง ความรับผิดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินขั้นต่ำสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

คุณยอมรับและตกลงว่าความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของ FoxNext หรือการเข้าถึงของคุณไปยังและ/หรือการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ นั้นไม่สามารถแก้ไขได้ และไม่เพียงพอที่จะให้สิทธิ์แก่คุณในการได้รับการชดเชยหรือหรือการบรรเทาผลกระทบอื่น ๆ อย่างจำกัด ความพร้อมใช้งานของหรือความสามารถของบุคคลใด ๆ ในการเข้าถึงและ/หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services

ข้อจำกัดในส่วนนี้มีผลบังคับใช้แม้ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นจะเกิดจากสัญญา การละเมิด การละเลย ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือเนื่องด้วยเหตุอื่นใด แม้ว่า FOXNEXT จะได้รับทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม

เขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา

FoxNext ให้บริการแอปฯ และ FoxNext Services ในสหรัฐอเมริกา  FoxNext ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าแอปฯ เนื้อหาของ FoxNext และ/หรือ FoxNext Services นั้นเหมาะสม (หรือมีให้ในบางกรณี) สำหรับใช้ในสถานที่อื่น ๆ  หากคุณใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services จากเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณทำเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services

ผลิตภัณฑ์แอปฯ บางอย่างไม่สามารถใช้ได้ทั่วโลกหรือทั่วประเทศ และ FoxNext ไม่ให้การรับรองว่าคุณจะสามารถรับผลิตภัณฑ์แอปฯ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ทั้งภายในหรือภายนอกสหรัฐอเมริกา

การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ FoxNext Services อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดด้านการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และแคนาดาอีกด้วย  ต้องไม่ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดังกล่าวจาก FoxNext Services หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ หรือแคนาดา  การดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

สัญญาอนุญาโตตุลาการ

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงจังหวัดของควิเบก ไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่บังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

(1) ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง FoxNext รวมถึง FoxNext Affiliates ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ที่เคยได้รับผลประโยชน์ ผู้ที่อาจได้รับผลประโยชน์ในอนาคต และผู้โอนสิทธิ์ และคุณ ตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ (ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนนี้) ระหว่างคุณและ FoxNext เกี่ยวกับด้านใดก็ตามของความสัมพันธ์ของคุณกับ FoxNext จะทำการระงับโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ผูกพัน เป็นความลับ ส่วนบุคคล และยุติธรรม และไม่ใช่ในศาล  คุณแต่ละบุคคลและ FoxNext ตกลงที่จะสละสิทธิ์ฟ้องร้องในศาล  คำว่า "ข้อพิพาท" จะมีความหมายในนัยที่กว้างที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อการนำไปบังคับใช้ และจะรวมถึงข้อพิพาท การเรียกร้อง การเรียกสิทธิ์ พิจารณา ประเด็นฟ้อง หรือข้อโต้เถียงใด ๆ ระหว่างคุณ FoxNext ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ระเบียบข้อบังคับ กฎข้อบังคับ กฎหมาย การละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหลอกลวง การแถลงที่ไม่เป็นความจริง การจูงใจที่หลอกลวง การละเลย หรือการละเมิดโดยเจตนาอื่นใด) หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือด้านความเสมอภาคอื่นใด  คำว่า "ข้อพิพาท" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเป็นพิเศษ การเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดระหว่างคุณและ FoxNext ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้แต่อย่างใด ส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้ (รวมถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้โดย FoxNext ข้อพิพาทด้านการเรียกเก็บเงินใด ๆ และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ข้อความ หรือการสื่อสารอื่นใดที่แต่ละฝ่ายได้รับจากอีกฝ่าย  ข้อยกเว้นเฉพาะของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้คือ (1) แต่ละบุคคลและ FoxNext มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องในศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเล็กน้อยและ (2) แต่ละบุคคลและ FoxNext สามารถยื่นฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งต่อศาล เพื่อสั่งห้ามการละเมิดสิทธิ์หรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด  ข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อยกเว้นเหล่านี้จะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลซึ่งมีการดำเนินการดังกล่าว ข้อพิพาทอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยพลการจะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ  กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และมีการจำกัดอำนาจศาลในการตรวจสอบคำตัดสินชี้ขาดของการอนุญาโตตุลาการ  อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้  อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินเป็นรายกรณี ความเสียหายและการบรรเทาความเสียหายเช่นเดียวกับศาล (รวมถึงคำสั่งห้ามหรือแสดงสิทธิเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือความเสียหายตามกฎหมาย)

(2) สัญญานี้ถือเป็นหลักฐานของธุรกรรมในการพาณิชย์ระหว่างรัฐ และดังนั้นจึงอยู่ภายใต้บังคับในการตีความและการบังคับใช้ของกฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) 9 U.S.C. §§ 1-16  สัญญาการอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลใช้ต่อไปหลังจากสัญญานี้ถูกยกเลิกแล้ว

(3) การอนุญาโตตุลาการใด ๆ ระหว่างคุณและ FoxNext จะดำเนินการโดย Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") ตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของ JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ("JAMS Rules") ตามที่ปรับใช้ด้วยสัญญานี้เพื่อการอนุญาโตตุลาการ  การดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินโดยอนุญาโตตุลาการเดียวที่เป็นกลาง และหากคุณและ FoxNext ไม่สามารถตกลงว่าใครควรเป็นอนุญาโตตุลาการเดียวนั้น จะต้องทำการเลือกอนุญาโตตุลาการตาม JAMS Rules โดยให้คุณและ FoxNext มีส่วนร่วมตามกฎข้อที่ 12 ของ JAMS Rule  คุณสามารถเข้าถึง JAMS Rules ได้ที่เว็บไซต์ http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/  คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำในการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคได้ที่ https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/  อนุญาโตตุลาการมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้

(4) หากคุณหรือ FoxNext ต้องการทำการอนุญาโตตุลาการข้อร้องเรียนหนึ่งใด คุณหรือ FoxNext ต้องทำการแจ้งข้อพิพาท ("การแจ้ง") เป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ไปยังอีกฝ่าย การแจ้งนี้ต้องมีรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลในการติดต่อของฝ่ายที่ทำการแจ้ง รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก่อให้เกิดข้อพิพาท FoxNext Service ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้ง และการบรรเทาความเสียหายที่ร้องขอ  การแจ้งของคุณไปยัง FoxNext ต้องส่งทางไปรษณีย์ถึง Arbitration Notice of Dispute, 2121 Avenue of the Stars, 7th Floor, Los Angeles, California, 90067  FoxNext จะส่งการแจ้งใด ๆ ให้กับคุณตามข้อมูลการติดต่อที่เรามีสำหรับคุณหรือที่คุณได้ให้ไว้  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับได้รับการแจ้ง  ระหว่างช่วงเวลา 45 วันหลังจากที่เราหรือคุณทำการแจ้งไปยังอีกฝ่าย คุณหรือเราสามารถพยายามระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี

หากคุณหรือเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทภายในระเวลา 45 วัน ทั้งเราหรือคุณสามารถเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการตาม JAMS Rules  คุณสามารถดูคำชี้แนะเพิ่มเติมด้านการขอให้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ที่ http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf  นอกเหนือจากการยื่นคำร้องขอสำหรับการอนุญาโตตุลาการกับ JAMS ตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของ JAMS คุณยังต้องส่งสำเนาคำร้องสำหรับการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวให้กับ FoxNext ตามที่อยู่ข้างต้นที่คุณส่งการแจ้งข้อพิพาท

(5) คุณและ FoxNext รับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้ (ก) คุณและ FoxNext จะยื่นข้อเรียกร้องขอรับการชดเชยจากอีกฝ่ายเฉพาะในความสามารถส่วนตนเท่านั้น และไม่ยื่นฟ้องร้องในฐานะโจทก์หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งมีเจตนาจะดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบมีผู้แทนหรือผู้เรียกร้องหลากหลาย และอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการเอาการฟ้องร้องมาพิจารณารวมกัน (ข) FoxNext จะชำระค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดโดย JAMS Consumer Arbitration Minimum Standards และในทางที่สองคล้องกับย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง (ค) อนุญาโตตุลาการสามารถชี้ขาดการบรรเทาความเสียหายประเภทใดก็ได้ที่อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (ง) แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของทนายของตน ยกเว้นได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในย่อหน้าที่ 8 ด้านล่าง

(6) JAMS จะคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นขอและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ  โดยทั่วไปแล้ว ผู้ร้องเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นขอเพื่อเริ่มการอนุญาโตตุลาการ แต่หากคุณต้องการจะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อ FoxNext คุณและ FoxNext รับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • หากคุณต้องการเรียกร้องค่าชดเชยน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าธรรมเนียมทนาย) FoxNext จะชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นแทนคุณหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นที่คุณชำระคืนให้คุณ
 • หากคุณต้องการเรียกร้องค่าชดเชย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นขอให้กับ JAMS แต่ FoxNext จะชำระเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอดังกล่าวคืนให้คุณหากคุณชนะการร้องเรียนทั้งหมดตามการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 • FoxNext และคุณตกลงว่า หากการร้องเรียนสำหรับการอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นสำหรับมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าธรรมเนียมทนาย) โดยทั่วไปแล้ว การร้องเรียนนั้นควรทำการตัดสินชี้ขาดผ่านการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยไม่มีการไต่สวนผ่านโทรศัพท์หรือเป็นส่วนตัว FoxNext จะไม่ทำการขอให้มีการไต่สวนสำหรับการร้องเรียนใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับใช้โดยอนุญาโตตุลาการเมื่อขัดแย้งกับสิทธิในการไต่สวนผ่านโทรศัพท์หรือเป็นส่วนตัวที่คุณมีตามกฎเกณฑ์ JAMS Rules ในเขตที่อยู่ของคุณ
 • FoxNext และคุณตกลงว่า หากข้อร้องเรียนสำหรับการอนุญาโตตุลาการมีมูลค่ารวม 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินในทางและสถานที่ที่สอดคล้องกับ JAMS Rules

(7) ในด้านวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ แต่ละบุคคลและ FoxNext จะร่วมมืออย่างบริสุทธิ์ใจในการแลกเปลี่ยนเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นตาม JAMS Rules และอนุญาโตตุลาการต้องออกหนังสือคำชี้ขาดที่มีคำอธิบายอย่างเหมาะสมเพื่ออธิบายคำวินิจฉัยและข้อสรุปของตน

(8) แต่ละบุคคลและ FoxNext อาจต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทนายระหว่างการอนุญาโตตุลาการ  แต่ละฝ่ายตกลงที่จะจ่ายค่าทนายของตนเอง เว้นแต่ว่าข้อเรียกร้องจะอนุญาตให้คู่ความซึ่งชนะคดีได้รับค่าทนาย และในกรณีเช่นนี้ ค่าธรรมเนียมที่ได้รับต้องกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้  นอกจากสิทธิใด ๆ ที่คุณอาจเรียกร้องส่วนรับคืนค่าทนายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณชนะคดีในการอนุญาโตตุลาการ และหาก FoxNext ล้มเหลวในการเสนอข้อเสนอการชำระบัญชีให้กับคุณก่อนการอนุญาโตตุลาการ หรือจำนวนเงินที่คุณชนะเป็นอย่างน้อย 25% มากกว่าข้อเสนอการชำระบัญชีสูงสุดของ FoxNext แล้ว FoxNext จะจ่ายค่าทนายตามสมควรแก่คุณ นอกเหนือจากจำนวนเงินที่อนุญาโตตุลาการตัดสิน  หาก FoxNext ชนะการอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าทนายของคุณเอง  นอกจากนี้ หากอนุญาโตตุลาการพบว่าคู่สัญญาที่แพ้คดีได้เรียกร้องหรืออ้างการป้องกันอย่างฉ้อฉลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่อยู่ในข้อพิพาทตามคำร้องของผู้ชนะ อนุญาโตตุลาการต้องสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาของทั้งสองฝ่าย และอาจสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีชำระค่าทนายที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญาฝ่ายที่ชนะ เว้นแต่การตัดสินให้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้

(9) อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินมอบการคุ้มครองหรือการลงโทษตามกฎหมายเฉพาะในส่วนของบุคคลที่แสวงหาการบรรเทาทุกข์ และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการคุ้มครองตามการเรียกร้องของแต่ละบุคคล  อนุญาโตตุลาการอาจไม่สั่งให้ FoxNext ชำระเงินใด ๆ ให้หรือดำเนินการใด ๆ กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณ ยกเว้นกรณีที่ FoxNext ยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งหลังจากเลือกอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้อนุญาโตตุลาการสามารถมอบหมายคำสั่งดังกล่าวได้  นอกจากนี้ หาก FoxNext เห็นด้วยอย่างชัดแจ้ง อนุญาโตตุลาการอาจไม่รวมข้อร้องเรียนของบุคคลอื่นกับคุณ และอาจไม่เป็นประธานในรูปแบบของตัวแทน ผู้เรียกร้องการดำเนินการหลายส่วน หรือการดำเนินการในนามกลุ่มบุคคล

(10) คุณและ FoxNext ตกลงที่จะรักษาความลับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และจะไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงของการอนุญาโตตุลาการ เอกสารใด ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไกล่เกลี่ย กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การตัดสินของอนุญาโตตุลาการ และการมีอยู่หรือจำนวนค่าเสียหายใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อเตรียมการหรือดำเนินการอนุญาโตตุลาการ (ในกรณีที่บุคคลใดก็ตามที่เป็นบุคคลที่รู้เห็นข้อมูลที่เป็นความลับ จะต้องดำเนินการเพื่อรักษาความลับนั้น) หรือยกเว้นตามที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับการยื่นคำร้องขอศาลสำหรับการรักษาชั่วคราว การพิจารณาคดีที่ท้าทายต่อค่าเสียหายหรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำสั่งศาล

(11) ยกเว้นส่วนย่อย (ก) ในวรรค (5) (กล่าวคือ การสละสิทธิ์ความสามารถในการดำเนินการในนามของผู้เรียกร้องสิทธิ์หลายประการหรือชั้นประจักษ์พยาน) หากส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมายแล้ว ความสมดุลของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงมีผล และมีการตีความตามข้อกำหนดของสัญญาราวกับว่าไม่มีบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีผลบังคับใช้ หรือผิดกฎหมาย แต่ถ้าข้อย่อย (ก) ในวรรค (5) มีการพบว่าไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย สัญญาการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดนี้จะถือเป็นโมฆะ แต่ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ รวมทั้งบทบัญญัติที่ควบคุมการดำเนินการกับ FoxNext จะต้องดำเนินต่อ การเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับ และการสละสิทธิ์ร่วมกันของเราในเรื่องสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนจะยังคงมีผลและใช้บังคับกับการเรียกร้องใด ๆ สำหรับเหตุผลนี้หรือด้วยเหตุใด ๆ ที่ดำเนินการในศาลแทนการอนุญาโตตุลาการ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญานี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของกฎหมาย ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (ซึ่งอาจรวมถึงจังหวัดของควิเบก)

ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่จะต้องแก้ไขผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาอนุญาโตตุลาการและตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ คุณและ FoxNext ตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจของศาลเฉพาะซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์ก เพื่อแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญา แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services  ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณสละสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมี อย่างรู้เท่าทัน โดยสมัครใจและเจตนา ในการขอพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการร้องเรียนใด ๆ การฟ้องแย้ง การเรียกค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องจากบุคคลที่สาม) ที่เกิดขึ้นจาก ภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้

คุณยอมรับว่ามูลความแห่งคดีใด ๆ ที่คุณอาจมีขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ แอปฯ หรือ FoxNext Services จะต้องเริ่มการดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมูลความแห่งคดีดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นที่กฎหมายสั่งห้าม  หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว มูลความแห่งคดีดังกล่าวจะถูกละเว้นอย่างถาวร

 

ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้และดูแลไม่ให้บริษัท FoxNext ได้รับความเสียหายจากและต่อการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ความต้องการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญานี้ของคุณ หรือเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ในทางที่ผิดของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม) การละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่นหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งผ่าน FoxNext Services  นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะปลดปล่อยและละเว้นบริษัท FoxNext จากการเรียกร้องใด ๆ ที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมดที่คุณมีหรืออาจมี ที่ทราบหรือไม่ทราบ เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานแอปฯ และ/หรือ Fox Services ใด ๆ

เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ

FoxNext จะไม่รับโดยเจตนา ผ่านแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ หรือด้วยวิธีอื่น เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไอเดียบล็อกจากคุณ บทความ บทละคร เนื้อเรื่อง เรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้ชื่นชอบ (fan fiction) ตัวละคร ภาพวาด ข้อมูล คำแนะนำ ข้อเสนอ ไอเดียหรือความคิดต่าง ๆ FoxNext ขอให้คุณไม่ส่งเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอแต่อย่างใด  ความคล้ายคลึงใด ๆ ระหว่างเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอและองค์ประกอบใด ๆ ของผลงานสร้างสรรค์ใด ๆ ของ FoxNext หรือ FoxNext Affiliate ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพยนตร์ ซีรีส์ เรื่องราว ชื่อหรือความคิดจะถือเป็นความบังเอิญโดยสิ้นเชิง  หากคุณทำการส่งเนื้อหาใด ๆ ไปยัง FoxNext ผ่านแอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ ซึ่งถือเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านฟอรัมใด ๆ) อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่า (1) การส่งเนื้อหาที่ไม่ร้องขอโดยคุณไม่ได้เป็นการส่งที่เป็นลับหรือจะเก็บไว้เป็นความลับ และว่าการส่งดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านสัญญาหรือผลประโยชน์แต่อย่างใดระหว่างคุณและ FoxNext (2) เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอใด ๆ ดังกล่าวและสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาจะกลายเป็นทรัพย์สินของ FoxNext เพียงผู้เดียว และมี FoxNext เพียงผู้เดียวเป็นเจ้าของ (และไม่เป็นเนื้อหาผู้ใช้ที่ให้อนุญาตการใช้สิทธิแก่ FoxNext โดยคุณภายใต้ “กรรมสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ”) และอาจมีการนำไปใช้ ทำสำเนา อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ดัดแปลง ถ่ายทอด เผยแพร่ ปฏิบัติในที่สาธารณะ จัดพิมพ์ แสดงหรือลบตามดุลพินิจของ FoxNext (3) คุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน เงิน หรือการประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งดังกล่าว และ (4) ในการส่งเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ คุณสละสิทธิทั้งหมดในการเรียกร้อง FoxNext หรือ FoxNext Affiliates ในด้านที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอใด ๆ ที่ส่งโดยคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสัญญาโดยปริยาย หรือการละเมิดการรักษาความลับ

อื่น ๆ

ความล้มเหลวของ FoxNext ในการปฏิบัติหรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญานี้จะไม่ทำการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว  ชื่อหัวข้อของแต่ละส่วนในสัญญานี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา  สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้  เว้นแต่อื่นใดซึ่งระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ณ ที่นี้ หากบทบัญญัติใดของสัญญานี้มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือบังคับใช้มิได้ บทบัญญัตินั้นถือว่าแยกออกจากสัญญานี้ได้ และไม่กระทบต่อความถูกต้อง และการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ  สัญญานี้ พร้อมกับสัญญาและถ้อยความทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้และรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง เป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างคุณและ FoxNext ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ตลอดจนใช้แทนสัญญาหรือความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือเกิดขึ้นในขณะนั้นทั้งหมดระหว่างคุณและ FoxNext ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

คุณยอมรับว่าประกาศใด ๆ ที่ FoxNext จะส่งให้คุณเนื่องมาจากอาจจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้จะมีผลเมื่อ FoxNext ส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่มีในไฟล์กับ FoxNext หรือเผยแพร่ประกาศนั้นในหน้าข้อมูลของแอปฯ และ/หรือบริการ FoxNext Services

คุณยอมรับว่าไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วนธุรกิจ การว่าจ้างหรือความสัมพันธ์กับบริษัทตัวแทนที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและ FoxNext อันเป็นผลมาจากสัญญานี้หรือการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services ใด ๆ ของคุณ  สัญญาฉบับตีพิมพ์ และประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการปกครองที่อ้างอิงจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ถึงขอบเขตเดียวกันกับเอกสารและบันทึกธุรกิจอื่นที่ได้สร้างขึ้นในทีแรก และคงไว้ในรูปแบบตีพิมพ์

ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี้ที่จำกัดสิทธิ์ของ FoxNext ในการปฏิบัติตามคำร้องของรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมาย หรือความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปฯ และ/หรือ FoxNext Services หรือข้อมูลที่เราจัดหามาให้หรือรวบรวมเกี่ยวกับการใช้นั้น

กรุณาติดต่อเราที่: avatar.tou@fox.com หากมีคำถามเกี่ยวกับสัญญานี้

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาข้อกำหนดการใช้งานนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น